Bilde: Allemannspliktene

Allemannspliktene

De unike naturomgivelsene i Drammensområdet har muliggjort at mange flere har brukt friluftslivet som rekreasjon de siste månedene. Dette er gledelig!

Men bruksøkningen har en bakside: forsøpling, risiko for forurensning av drikkevann, og økt slitasje på enkelte stier. Nå ber aktørene i friluftslivet om at drammenserne husker allemannspliktene i skog og mark.

Mads Hilden, leder, Drammens Hovedutvalg for Kultur, idrett og frivillighet
Marius Asheim, daglig leder, Glitrevannverket
Simon Torgersen, daglig leder, DNT Drammen og Omegn
Simen Filseth, lokallagsleder, Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS), Drammen og Omegn lokallag
Audun Støren, koordinator, Drammen Friluftsforum

I Norge er vi heldige med en generøs adgang til naturen: vi har gjennom Allemannsretten en begrenset rett til å ferdes på andres eiendom i skog, mark og fjell. Vi har også gjennom norsk kulturarv sterke og positive friluftstradisjoner. Friluftsliv er prisverdig, og vi oppfordrer enda flere til å bruke naturen som rekreasjonsarena.

Men mange misforstår dessverre allemannsretten, og tror det er fritt frem i naturen. Dette er ukorrekt. Allemannsretten innebærer like store plikter som rettigheter.

Glitrevannverket, Drammen kommune og det organiserte friluftslivet oppfordrer nå drammensere til å vise mer hensyn til naturen og til andre mennesker. Rundt og i Drammens drikkevannskilder kan menneskelig forurensning i verste fall få alvorlige helsemessige konsekvenser.

Hva sier egentlig Allemannsretten?
Friluftsloven regulerer at man kan ferdes i skog og mark under nokså strenge forutsetninger. Disse rettighetene og pliktene kalles på folkemunne Allemannsretten. Forutsetningen for - eller pliktene knyttet til - å oppholde seg i naturen er sporløs ferdsel; at man viser hensyn overfor andre brukere av naturen; og at man viser hensyn til dyre- og planteliv. Følgende punkter i Friluftsloven er spesielt aktuelle i dag:

Brudd på hensynsregelen eller andre bestemmelser i friluftsloven er straffbart.

Lokale bestemmelser knyttet til vannressurser går foran Allemannsretten.

Korona: Turøkning – økt konsentrasjon av ferdsel
Økt bruk gir konsentrasjon av ferdsel i visse områder. I vårmånedene i år har for eksempel både antall gående og antall syklende på bolignære stier og grusveier/turveier i Drammensområdet økt kraftig. Mens økningen i antall gående har medført mer forsøpling og griseri særlig rundt leirplasser, har økningen i sykling på bebyggelsesnære stier medført potensiale for brukerkonflikter og slitasje.

Friluftslivet og Drammen kommune har under Koronatiltakene, gjennom kanaliseringstiltak og holdningsskapende arbeid, klart å spre trafikken en del:

Drammens ordfører Monica Myrvold Berg har nådd bredt ut i sine oppfordringer til drammensere om å dra på tur, men finne nye stier. Insta/FB: #finndegnyestier.

DNT Drammen og Omegn har gjort et stort informasjonsløft for å lede folk ut på mindre kjente stier.

Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) har – med god effekt - intensivert sitt holdningsskapende arbeid knyttet til stisykkelvett.

Turorienteringsgruppene i Nye Drammen har, gjennom en rask og effektiv dugnad medio mars, forsert utsetting av turorienteringsposter på og utenfor sti, som har bidratt ytterligere til spredning av trafikk tidsmessig og geografisk.

Drammen kommune ved kulturseksjonen har støttet arbeidet, og etablert en nettside der drammensere kan finne turforslag, råd knyttet til friluftsliv generelt og under smitteverntiltakene.

Glitrevannverket har intensivert tilsynet i nedbørfeltene for å informere om hvilke regler som gjelder og passe på vannkildene. De har også en #vernvannkildene-kampanje i sosiale media.

Vårt kritisk viktige drikkevann
Drammensområdet nyter godt av naturlige vannkilder som bare trenger en enkel, billig og miljøvennlig vannbehandling før alle får velsmakende vann i krana. Glitre i Finnemarka og Røysjø i Røysjmarka ligger godt beskyttet mot det meste av menneskelig aktivitet.

Derimot foregår det en del friluftsliv i områdene, og det er derfor strenge ferdsels- og oppholdsregler ved vannene og i nedbørfeltet rundt. Disse må respekteres. Rent drikkevann er en kritisk viktig samfunnsfunksjon, og forurensning ved for eksempel dobesøk rundt drikkevannskildene er et alvorlig brudd på disse reglene.

Det er ikke lov å bade i eller slå leir ved Glitre og Røysjø.

[Faktaramme:]

Ved generell ferdsel i naturområder gjelder bl. a. disse bestemmelsene:

Det skal ikke være synlige tegn på dobesøk i marka, selv langt fra sti. Du må grave det ned og spa jord og stein over. Tips: ta med en liten hagespade på alle turer.

Gå minst 50 meter unna alle bekker, elver eller tjern ved alle former for dobesøk.

De eneste papirrestene som kan graves ned i naturen, er vanlig dopapir på rull.

Bleier, våtservietter papirlommetørklær og annet søppel skal bæres med hjem.

Man river ikke av greiner eller kutter emner til pølsespidd i nærheten av opparbeidede bålplasser, stier eller annen friluftsinfrastruktur.

Sykling er tillatt på sti og grusvei. Syklister skal ikke låse bakhjulet i naturen. Følg stivettreglene.

Man kan ikke rydde eller «gradvis» etablere ny sti uten grunneiers (og ofte kommunens) tillatelse.

På sykkel og til hest kan man ferdes på vei og sti i utmark. Man kan ikke sykle fritt i terrenget.

Ikke tenn bål i bålforbudstiden. Det gjelder for alle uansett hvem eller hvor du er

Vis hensyn til dyre- og fugleliv. Hundeeiere: Det finnes ingen unntak fra båndtvangsreglene.

Noen eier den grunnen du går på, vis respekt for grunneiers eiendom.

[Faktaramme:]

Fra Friluftsloven:

«Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor […] plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen.

Grunnens eier eller bruker har rett til å vise bort folk som opptrer hensynsløst eller ved utilbørlig atferd utsetter eiendommen eller berettigete interesser for skade eller ulempe.»

Nedbørfelt: er hele landarealet som bidrar med vann til en vannkilde. All nedbøren som faller i et nedbørfelt kan altså ende opp i denne vannkilden og kan potensielt dra med seg forurensning.

Siste artikler
Bilde: 19. september – Inspirasjonskveld "Fra lek til livslang helse"

19. september – Inspirasjonskveld "Fra lek til livslang helse"

Bilde: Friluftskonferansen 2024

Friluftskonferansen 2024

Bilde: Ny daglig leder i Drammen Friluftsforum

Ny daglig leder i Drammen Friluftsforum